Våra Produkter

Gotlandsflis blir ett alltmer renodlat sågverksföretag och vi producerar sågade trävaror och flis. Gotlandsflis kommer att prioritera satsningar på högre kvaliteter även som vidareförädlat.

Vår ambition är att öka inköpen av skogsråvara på Gotland och därmed också försäljning av förädlade varor.

Sågverket i Klintehamn producerar sågade trävaror av flera kvaliteter. Högsta kvaliteten är gotländskt kärnvirke. Tryckimpregnering sker i egen anläggning.

Energiflisen används i vår fjärrvärmeanläggning i Klintehamn och vi levererar också bränsle till fjärrvärmepannor i Hemse och Visby.

Produktionen av cellulosaflis går i första hand till pappersindustrin.

Märkning

Skeppningsmärket A*B*C kom till vid den första exportaffären.

A för Ahlby, B för Björklund, som förmedlade affären, och C för Crass, som var kunden i Belgien.
Märkningen har behållits som ett kvalitetsmärke.