Policy

Råvarupolicy för Gotlandsflis AB

Gotlandsflis AB skall som köpare av skogsråvara, i sin skogsbruksverksamhet, produktion och försäljning av träprodukter, verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.
Vi uppnår detta genom att:

 • uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC och FSC®´ krav och intentioner.
 • förvissa oss om att inköpt råvara inte härstammar från:
  • Illegala avverkningar
  • Skogar med höga bevarandevärden
  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Skogar med genetiskt manipulerade träd
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke- skoglig markanvändning
 • bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan minskar.
 • anskaffa råvara till största möjliga andel från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och verka för att denna andel ökar.
 • personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy.
 • denna policy ska vara offentlig.

Gotlandsflis AB

VD Ulf Ahlby

Policy för Socialt Ansvarstagande

Gotlandsflis AB:s policy är att göra affärer i enlighet med tillämpliga lagar med hög affärsetik. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande praxis på arbetsmarknaden där kollektivavtalets bestämmelser utgör grunden för överenskommelse med arbetstagare.
Gotlandsflis AB samverkar och bedriver arbetsmiljöarbetet på ett sådant sätt att en god och säker arbetsmiljö uppnås för alla anställda och entreprenörer.

Gotlandsflis AB rekryterar medarbetare med god grundkompetens och personalutveckling är en viktig del i företagets personalpolitik.

Relationen med Entreprenörer präglas av affärsmässighet och respekt för varandras respektive roller. Huvuddelen av företagets anlitade entreprenörer ska vara företag med vilka långsiktiga relationer finns. Endast entreprenörer som på ett seriöst sätt uppfyller sina åtaganden mot samhälle, anställda, miljö och uppdragsgivare anlitas.

Denna policy skall vara offentlig.

Gotlandsflis AB avger även en avsiktsförklaring för grundläggande arbetsvillkor där företaget tar stark avstånd ifrån barnarbete, tvingande anställningsförhållanden, diskriminerande beteenden och framhåller vikten av föreningsfrihet i enighet med FSC®´s gällande regelverk.

Gotlandsflis AB

Ulf Ahlby

GDPR – Dataskydd

Gotlandsflis AB
certifikat
   
FSC Mix, FSC Controlled Wood
Gotlandsflis AB
certifikat
 
SJVFS 1997:65
Gotlandsflis AB
certifikat
 
EN 14081-1:2005/A1:2011
Gotlandsflis AB
certifikat
 
PEFC ST 2002:2013 Spårbarhetscertifiering för skogsbaserade produkter

 

Gotlandsflis AB  Prestanda deklaration DoP F1
Gotlandsflis AB Prestanda deklaration DoP G1